«DISC er ikke Everything DiSC®» – Fakta om Everything DiSC® verktøy fra Wiley

Med bakgrunn i artikler og medieomtale om DISC, både i Aftenposten, Adresseavisen og Bergens Tidende, ønsker vi å gi alle sertifiserte DiSC®-instruktører, kunder og samarbeidspartnere, viktig og faktabasert informasjon. Vi håper dette kan bidra til at dere blir trygge og sikre på kvaliteten i de Everything DiSC®-verktøy fra Wiley som vi leverer og benytter.

Først, en kort og tydelig klargjøring: Artikler og medieomtale handler ikke om DiSC® og Everything DiSC®-verktøy!
Vi vil presisere at de modeller, tester og verktøy det vises til, i artiklene datert både 10/1/19 og 12/2/19 ikke er den Everything DiSC®-modell eller de Everything DiSC®-verktøy fra Wiley, som vi og dere jobber med her i Norge. Det går svært tydelige frem, blant annet i innledningen i artikkelen: «du skal velge ord som beskriver deg, gjennom 24 spørsmål, og en DISC-test kan si deg hvem du er». Dette er en meget annerledes spørremetode enn hva dere sertifiserte DiSC®-instruktører er kjent med knyttet til Everything DiSC®-verktøy.

I artiklene vises det blant annet til leverandører og organisasjoner som benytter DISC. Ingen av disse benytter Everything DiSC®-verktøy fra Wiley, og supporteres på disse fra Volo AS.
Vi jobber med verktøy, vi jobber ikke med tester!

Bakgrunnen for medieomtale og artiklene:

Den svenske Foreningen for Vitenskap og Folkbilding, kåret nylig Thomas Erikson til Årets Förvillare; – på norsk, Årets Villeder. Den tvilsomme æren er knyttet til hans bøker «Omgitt av idioter» og «Omgitt av psykopater». I disse bøkene forklarer han blant annet hvordan man kan dele mennesker i fire ulike personlighetstyper, sortert etter fargene blå, grønn, gul og rød. Etter at Thomas Erikson for noen uker siden mottok denne utmerkelsen, resulterte dette i omtale i norske medier, og blant annet gjennom to artikler i Aftenposten.

Volo AS er godt kjent med både Thomas Erikson, og boken han har skrevet. Vi har skrevet en faglig artikkel om de problemstillinger dette berører. Denne er tidligere sendt alle DiSC®-instruktører, og du kan lese artikkelen her.

Artikkel i Aftenposten 10. januar 2019:
Aftenposten skriver innledningsvis i sin artikkel: «Thomas Erikson, forfatteren av boken Omgitt av idioter, beskyldes for å bruke en metode som er like nøyaktig som et horoskop. Den svenske Foreningen for Vitenskap og Folkbilding, kåret nylig Thomas Erikson til Årets Förvillare; – på norsk, Årets Villeder». Vi i Volo AS tar artikkelen i Aftenposten til etterretning, og hilste denne velkommen. Thomas Erikson har med sin bok og sine betraktninger rundt hvordan personlighetstyper, adferdsmodeller og adferdsverktøy skal benyttes – vært sterkt delaktig i villeding og uetisk bruk.

Artikkel om DISC i Aftenposten datert 12. februar:
Aftenposten benytter også her, som i artikkelen fra 10/1, faglige innspill fra Rudi Myrvang, knyttet til NAVs bruk av adferdsverktøy og DISC. Også i denne forbindelse er det fra vår side viktig å presisere at ingen av de aktører det refereres til her, og ingen av de testene som nevnes er Everything DiSC®-verktøy fra Wiley. I denne artikkelen benytter man gjennomgående ordet tester, og vi blir overrasket over språkbruken og fravær av fakta og kompetanse om siste års forskning og utvikling.

Eksempler fra artikkelen vi finner riktig å belyse:
Knut Inge Forstervold ved Psykologisk Institutt siteres slik: «Dette er en gammel og lite vitenskapelig teori, og er nok ikke en test noen av oss forholder oss til lenger.». Hvilken test snakker han om? Vi er svært tydelige på at vi jobber med verktøy, ikke tester. DISC kritiseres blant annet for å være for snever og med få kategorier. Selv om vi ikke jobber med DISC, synes vi dette er en uttalelse som generaliserer. Det gjelder kanskje for noen DISC-verktøy, de tester og verktøy det skrives om i artikkelen her, men det gjelder ikke for Everything DiSC®-verktøy fra Wiley. Her reflekterer man over 4 primære adferdsstiler, 8 adferdsskalaer, 12 adferdskombinasjoner, tilleggsprioriteringer samt uventede elementer for din primære adferdsstil.

I Everything DiSC®-verktøy handler det heller ikke om farger, tester, anbefalte jobber eller andre merkelapper og kategoriseringer. Verktøyene er bygd for å skape selvinnsikt og for å skape selvutsikt. Med det mener vi: ta ny viten om egen adferd ut i konkret handling. Tilpasse sin adferd mot andre mennesker på arbeidsplassen, og i den rollen de er i. Det er et utgangspunkt for refleksjon, samtaler, dialog, utvikling og trening. Verktøyene kan også benyttes som gode dialog og samtaleverktøy i prosesser knyttet til bemanning og rekruttering.

Ingen referanseramme utenfor testpersonen?
Sitat: «Den (DISC) har heller ingen referanseramme utenfor testpersonen. Det vil si at DISC kun sier noe om hvor dominant du er i forhold til hvilke andre egenskaper du har, ikke sammenlignet med andre».
Her viser artikkelens fagkilder tydelig manglende kunnskap og kompetanse om de nye generasjoner Everything DiSC®-verktøy.

Everything DiSC®-modell og verktøy, med sin circumplex modell er bygget og skal brukes med dette som formål: her er jeg og der er du. Det er dette som er hensikten med verktøyene. Gjennom innsikt om egen og andres adferd skal relasjonskvaliteten mellom mennesker utvikles og forbedres.

Enkelt, intuitivt og stjeler lite tid:
Det nevnes fra en av organisasjonene i artikkelen at DISC er: «enkel, intuitiv og stjeler lite tid».
Vi kan være enige i at fordelen med å bruke verktøy basert på DISC-modell er at det er enkelt å forstå, enkelt å bruke og egnet for å sette innsikt ut i handling. Men, og det er et meget viktig punkt: det bør helst stjele mer enn lite tid. Everything DiSC®-verktøy fra Wiley er verktøy egnet for refleksjon, dialog, utvikling og trening. Om dette skal gi effekt bør det ikke ta liten tid. Dette er ikke verktøy egnet for «Quick fix», for korte 2-3 timers workshop. Det kan skape usikkerhet, oppfattelse av kategorisering og motkrefter ihht. verktøy og prosess.
Tid nok for innsikt, dialog, trening og utvikling er en kritisk suksessfaktor i arbeidet med Everything DiSC®-verktøy. Dette skal det jobbes med hele tiden, hver dag – i din jobbrolle.

«Marstons teori har gått ut på dato»
I artikkelen henvises det til Ole Iversen, en ressurs på testverktøy i Norge. Det refereres til det han skriver i «Testhåndboka fra 2003: – at Marstons teori har gått ut på dato. Han refererer til at det i Norge finnes tre modeller for DISC på det norske markedet, som alle bygger på en foreldet teori. Her kan vi forsiktig påpeke at det da her vises til en håndbok som er skrevet for 16 år siden. Mye forskning og utvikling har skjedd også på disse 16 år.

Marstons forskning, slik den fremsto i 1928, oppfylte den tidens krav til forskning. Det er fra hans interpersonelle sirkel, «The circumplex model», Wiley har hentet grunnlag for videreutvikling av DiSC® og Everything DiSC®-modell og Everything DiSC®-verktøy.
Gjennom den videre og dokumenterte forskningen på verktøy, markedet og brukere, har Wiley og nettverket av internasjonale partnere utviklet et komplett Everything DiSC®-produktspekter med våre kunders behov i tankene. Vi har gjort det mer presist, lettere å bruke og raskere å lære.
Det er denne forskningen og de nye generasjoner Everything DiSC®-verktøy som skiller oss fra de tester og verktøy som omtales i disse artiklene. Vi kan også her referere til forskning og dokumentasjon i boken Everything DiSC® Manual.

«Man kan stemple folk på gal måte, og gi feil råd om hva de bør jobbe med, fordi folk tror det er et ordentlig verktøy»;
Dette siteres Ole Iversen på i artikkelen fra 12. februar. Skal vi da tolke Iversen dit hen at et «ordentlig verktøy» er en fasit, en test som predikerer jobbsuksess?
Dette er svært fjernt fra det Everything DiSC®-verktøy er ment å brukes til.

Everything DiSC®-verktøy er ikke egnet for raske og uriktige konklusjoner. Her skal nysgjerrighet, dialog og refleksjon være virkemidlene. Med nok bruk av tid.

Sertifisering og opplæring av DiSC®-instruktører i Norge

Volo AS er Authorized Partner, Everything DiSC® – A Wiley Brand.
Vi gjennomfører sertifisering i Everything DiSC® Workplace. Deltakerne gjennomgår «blended learning» – en kombinasjon av digital trening og kunnskapstilførsel, samt opplæring og trening i klasserom over flere dager, med fokus på god, effektfull og etisk bruk av verktøyene. I sertifiseringen er ny og viktig forskning et viktig tema, og deltakerne skal kunne forklare kvalitet og dokumentasjon for denne forskningen.
Alle deltakere må gjennomføre og bestå en eksamen før de kan tituleres som sertifisert Everything DiSC® Workplace Facilitator.

Hensikt og formål med denne sertifiseringen er:

  • Deltakerne skal kunne vise og demonstrere ekspertise og kunnskap om Everything DiSC®-modell og verktøy.
  • Deltakerne skal kunne svare på og kunne forklare vanskelige spørsmål knyttet til forskning og riktig bruk av modell og verktøy.
  • Deltakerne skal på en etisk, pedagogisk og profesjonell måte, bruke, fasilitere, gi tilbakemeldinger, veilede og coache andre til ny innsikt og utvikling ved hjelp av Everything DiSC®-verktøy.
  • Deltakerne skal evne å kunne tilpasse, designe, og lage gode arkitekturer for prosess og trening for sine målgrupper og deres spesifikke behov, eks. innen teamutvikling, ledertrening mm.

Unyanserte og lite respektfulle påstander uten hold i forskning og fakta

«DISC er bare tull. Modellen ble mye brukt før, fordi det er enkle tester. Men det er mange år siden jeg hørte om noen som bruker dem..». «. DISC er rent pølsevev. Utdatert pølsevev. Denne type tulleverktøy. Alle som er litt oppegående har hatt mulighet til å få det med seg i mange år nå». Sitat slutt.
Rudi Myrvang, spesialist i arbeids- og organisasjonspsykologi tar sterke ord i sin munn i Aftenpostens artikkel fra 12. februar. Han generaliserer sterkt, og det er overraskende at en uttalt ekspert på dette fagområdet ikke har tatt seg tid til å avdekke hvilken nyere forskning som har blir gjennomført de siste 15-30 år på eksempelvis DiSC®-verktøy og Everything DiSC®-modell og Everything DiSC®-verktøy.
Kanskje forklaringen ligger i at han primært er opptatt av og mest jobber med tester. Det som bør nevnes, og som ikke kommer frem i artikkelen er at Rudy Myrvang er en av grunderne av Cut-e som ble etablert i 2004. Cut-e er markedsledende innen nettbasert testing, med det formål å peke ut jobbsøkere med stor sjanse for å gjøre en god jobb.

Vi i Volo synes det vitner om lite respekt for andre verktøy, metoder og kompetanse når man uttaler seg med slike påstander. Dette kan vi se innen flere områder innenfor akademia, der man forfekter primært egne tester og verktøy, egen forskning og studier, og «glemmer» at det drives forskning og studier over hele kloden, i mange kompetente miljøer.

Vi kjenner ikke Cut-e i detalj, og ville uansett aldri falle ned på et nivå hvor vi kaller dette «utdatert pølsevev». Men det vi kan si noe om er at våre Everything DiSC®-verktøy, i mange sammenhenger, kan være bedre egnet, til å skape enkel og brukervennlig innsikt om adferd, og at Everything DiSC® har et enklere begrepsapparat for brukerne. Med tydeligere fokus på adferden vi viser.

Paul Moxnes, dr.philos og professor i organisasjonspsykologi skrev følgende i et debattinnlegg i Dagens Næringsliv, 26. januar 2015:
Sitat: «Spørsmålet er om personlighet betyr så mye for medarbeiders og lederes effektivitet som forskere hevder. Til tross for det innlysende at visse trekk disponerer for visse typer adferd, så er adferd viktige enn personlighet for den som ønsker å bli en god leder. Siden adferd kan læres, og utvikles, er det adferd vi må fokusere på hos ledere, ikke personlighet, som jo vanligvis defineres som noe stabilt». Sitat slutt.

Modeller, tester, verktøy, psykologer og utvikling av mennesker:

Psykologen som gjengis i artikkelen refererer til en modell, men ut fra denne modellen har det blitt utviklet andre modeller, nyere modeller, samt mange forskjellige verktøy, tester, analyser. Noen av disse kvalitetssikret, forskningsbasert og validert, og noen ikke.
Mildt sagt driver Aftenpostens artikkel villeding i seg selv. Man må skille mellom teorier og modeller konstruert i 1928, nyere utviklede modeller og valide, kvalitetssikrede og forskningsbaserte verktøy som benyttes i dag.
Psykologer har ofte en annen tilnærming til å jobbe med mennesker, med hensyn til utdanning, metoder, teknikker og med fokus på hele personligheten. Derfor må vi ta høyde for at en psykolog vil kommentere slike verktøy, metoder og tester ut fra sitt eget ståsted: utdanning og jobbrolle.

Myte eller sannhet? DiSC® måler kun adferd og ikke personlighet:

En definisjon av personlighet kan være: «varige mønstre i følelser, tanker og adferd, på tvers av ulike situasjoner».

Vi ser her at adferd er en del av definisjonen. Vi kan derfor si at DiSC® måler og beskriver noen aspekter av personlighet, men ikke alle. Den forskning og dokumentasjon Wiley har jobbet med viser blant annet følgende korrelasjon (sammenheng) med anerkjente psykometriske teorier og modeller:

The Big Five – The Five Factor Model of Personality:
Everything DiSC®-modell viser en moderat korrelasjon med to av faktorene i The Big Five; henholdsvis extraversion og agreeableness.

NEO™-PI-3;
Everything DiSC®-modell viser en moderat korrelasjon mellom både moderate-fast paced dimensjon og skeptical-accepting dimensjon.

The Myers-Briggs Type Indicator – MBTI:
Everything DiSC®-modell viser en sterk korrelasjon mellom med ekstrovert og introvert, samt en moderat korrelasjon mellom thinking og feeling.

Vi viser her til ytterligere informasjon i Everything DiSC® Manual.

Everything DiSC®-verktøy er utviklet for å kunne brukes av rådgivere, coacher, HR-personell og ledere som ikke jobber kun som psykologer. De kan jobbe med den del av personlighet som er knyttet til synlig adferd og kommunikasjon, og uten at de må ha psykologiutdanning.

Everything DiSC®-verktøy fra Wiley benyttes i hele 70 land verden over. Verktøyenes enkelhet og oppbygging gjør det også mulig å jobbe med mange mennesker samtidig i en prosess.

Benyttes av organisasjonspsykologer

Likevel, vi erfarer at organisasjonspsykologer fatter interesse for Everything DiSC®-verktøy, nettopp fordi verktøyene er både forskningsbasert, lette å forstå og gir raskt effekt i prosesser innen eksempelvis teamutvikling, lederutvikling etc.
Vi har flere dyktige og anerkjente organisasjonspsykologer i vårt nettverk, og som foretrekker disse verktøy fremfor tyngre og mer avanserte verktøy og tester, og som raskt blir for krevende i mange prosesser. Både for fasilitator og for sluttbrukere.

Fornøyde kunder og brukere av verktøyene

Vi har Universiteter i Norge som benytter våre Everything DiSC®-verktøy.
Mange av bedriftene som scorer helt i topp i kåringen GPTW, Great Place to Work, benytter Everything DiSC®-verktøy. Her kan nevnes blant annet Eiendomsmegler 1 Midt- Norge og Norgeshus AS.

Av andre kunder kan nevnes; Verisure, Halliburton, St. Olavs Hospital, Studentsamskipnaden i Trondheim, Fjordkraft, Scandic Hotels, Sandvik Teeness, Implenia AS, Energigjenvinningsetaten i Oslo kommune, Uninett, Maintech, Synsam, HTH AS og Lindås Kommune.
Internasjonalt kan nevnes kunder som: Microsoft, Carhatt`s, First United Bank & Thrust, NCAA, Honda Motor, Bayer, IBM, Lego, KPMG, Telia Sonera, Austrian Red Cross, Coca Cola m.fl.

Nettverk av kompetente instruktører over hele Norge:
Everything DiSC®-verktøy benyttes av et stort nettverk av coacher, bedriftsrådgivere, HR -personell, organisasjonspsykologer og ledere fra hele landet. Kompetente og dedikerte instruktører som har gode erfaringer med bruk av verktøyene innen prosesser rundt bedriftskulturer, teamutvikling, lederutvikling, salgtrening, medarbeiderutvikling, rekruttering og karriereutvikling mm.

Everything DiSC® Manual – dokumentasjon om forskning og kvalitetssikring

For alle våre sertifiserte DiSC®-instruktører henviser vi til Everything DiSC® Manual. 

Her finnes alt om bakgrunn, teori, og ikke minst om den forskning og kvalitetssikring som disse verktøyene har gjennomgått de siste årene, og som fortsatt pågår.

Les også mer om forskning og kvalitetssikring her.