• Hva er Everything DiSC®?

  Everything DiSC® er et av verdens mest brukte og anerkjente refleksjonsverktøy som gir økt innsikt og forståelse om egen og andres adferd, og øker bevisstheten rundt motivasjonsfaktorer, styrker og utviklingsområder.

  Verktøyet kan brukes i alle sammenhenger hvor det er snakk om menneskelige relasjoner, som team-, medarbeider- og lederutvikling, rekruttering, onboarding, coaching, konflikthåndtering m.m. Man får et felles og enkelt begrepsapparat for trening og utvikling.

  Selve modellen i verktøyet er enkel og lett forståelig, og beskriver fire grunnleggende adferdsstiler: D, i, S og C, og som er et grunnleggende begrepsapparat for produktspesifikke verktøy knyttet til blant annet lederutvikling, medarbeiderutvikling, konflikthåndtering, salgstrening og teamutvikling.

  • Adferdstilen D: prioriterer og verdsetter resultater, handling og utfordring
  • Adferdstilen i: prioriterer og verdsetter entusiasme, handling og samarbeid
  • Adferdstilen S: prioriterer og verdsetter samarbeid, støtte og stabilitet
  • Adferdstilen C: prioriterer og verdsetter nøyaktighet, utfordring og stabilitet

  Vi er alle en blanding av de fire grunnleggende stilene, men hver enkelt får en punktplassering i modellen som viser hvor vi er aller mest komfortable – vår hjemmebane!  Hver enkelt av oss har en helt unik adferdsprofil med forskjellige stiler og prioriteringer – ingen adferdsstil er bedre eller dårligere enn en annen.

  Les mer om verktøyet her.

 • Er alle DISC-verktøy/profiler like?

  Det korte svaret er nei, DISC er ikke Everything DiSC®.

  Det som er felles, er at de baserer seg på samme opprinnelige modell, knyttet til fire dimensjoner av adferdstrekk, benevnt i originalspråket engelsk som: Dominance, Influence, Steadiness and Compliance/Conscientiousness. Modellen DISC ble første gang beskrevet i boken «Emotions of normal people», skrevet av den anerkjente adferdspsykolog William M. Marston, i 1928.

  Everything DiSC®-verktøyene fra det anerkjente kunnskapsforlaget Wiley bygger på denne modellen, men den har blitt videreutviklet, forsket, utprøvd og kvalitetssikret over flere år. Det er denne forskningen og de nye generasjoner Everything DiSC®-verktøy som skiller oss fra andre DISC-profiler og verktøy.

  Everything DiSC® handler ikke om farger, tester, anbefalte jobber eller andre merkelapper og kategoriseringer, og den engelske versjonen Everything DiSC® Workplace mottok i 2020 en DNV-sertifisering som et verktøy for utvikling på arbeidsplassen.

  Les gjerne mer om forskning og kvalitetssikring her, eller vår bloggartikkel om teamet her.

 • Hvorfor skal jeg velge Everything DiSC® og ikke andre verktøy som finnes?

  Enkelt, men ikke forenklet:

  Everything DiSC® er designet for å være enkelt og lett å huske, samtidig som det gir mye verdifull innsikt. Verktøyet er ikke like kompleks som mange andre verktøy/tester i markedet, og dette hadde heller ikke vært hensiktsmessig med tanke på formålet med Everything DiSC®.

  Everything DiSC® skaper et felles språk folk kan forstå og huske, og dermed bruke til å diskutere hverandres forskjeller, uten å slite med å huske de ulike dimensjonene. De to dimensjonene modellen måler er kanskje de viktigste elementene i menneskelige relasjoner.

  Verktøyet kan tas i bruk i alle deler av en organisasjon, uansett nivå. Mens mange andre verktøy/tester handler mest om innsikt om seg selv, er Everything DiSC® utviklet for å få økt innsikt og forståelse om egen OG ANDRES adferd.

  Verktøyet egner seg også godt som et supplerende verktøy til andre verktøy/tester, f.eks. med tanke på rekruttering.

  Forskning og kvalitet:

  Everything DiSC® er et anerkjent og forskningsbasert verktøy, med et av verdens største og velrenommerte organisasjonen Wiley i ryggen. Wiley er i dag et av verdens største og mest velrennomerte kunnskapsforlag, og er ledende innen forskning, utvikling og akademiske publikasjoner.

  Gjennom Wiley Workplace Learning Solutions står de for distribusjon av Everything DiSC®-verktøyene på verdensbasis. Norske forskningsinstitusjoner, representert ved Unit og i samarbeid med NTNU og SINTEF, har inngått en avtale med Wiley, noe som er et solid kvalitetsstempel av Wiley som aktør.

  Everything DiSC® Workplace (engelsk versjon) mottok i august 2020 en DNV-sertifisering som et verktøy for utvikling på arbeidsplassen.

  Everything DiSC® benytter Adaptiv testing, og har en test-retest reliabilitet som viser at verktøyet produserer like resultater over tid. Reliabilitetskoeffisienten er på .86 (Cronbacks Alpha) som er likt de mest respekterte akademiske forskningsrapporterne som publiseres i verden. I tillegg scorer verktøyet høyt på validitet, og er normert for norsk språk og arbeidskultur.

 • Er Everything DiSC® reliabelt og validert?

  Det korte svaret er ja!

  Adaptiv testing:

  Everything DiSC® benytter Adaptiv testing, som er en interaktiv prosess som endrer spørreskjemaet underveis, basert på respondentens tidligere svar. Denne prosessen gjør valg av adferdsstil og punktplassering mer nøyaktig.

  Reliabilitet:

  Verktøyet har en test-retest reliabilitet som viser at verktøyet produserer like resultater over tid. Reliabilitetskoeffisienten er på .86 (Cronbacks Alpha) som er likt de mest respekterte akademiske forskningsrapporterne som publiseres i verden. Forskere bruker retningslinjer som sier at koeffisienter over .80 er sett på som “veldig bra”. I tillegg ser vi på “Internal Reability” (aka. Internal Consistency) som måler hvorvidt forskjellige valgte tema, uttrykk og ord måler samme sak. Cronbacks Alpha blir også brukt for å evaluere dette, der skalaen til Everything DiSC®-verktøyet viser “good-to-excellent internal consistency”, der gjennomsnittet på de ulike prøvene er .87 og .83

  Validitet:

  Everything DiSC®-verktøyet blir målt på et høyt teoretisk nivå med “Construct Validity” som spør om verktøyet måler og gjenspeiler teorien i DiSC®-modellen. Her brukes Scale Intercorrelations som får frem en korrelasjon mellom D, i, S, C, samt Multidimensional Scaling som er en statistisk metode som gir et visuelt bilde av forholdet mellom ulike skalaer (f.eks. D i forhold til S). I tillegg måles alle sider ved en modell (Content Validity), og om respondenten kjenner seg igjen når en leser egen rapport (Face Validity).

  Normering:

  For ethvert gitt språk er retningslinjene utviklet ved å bruke et utvalg av personer hvis morsmål er språket Everything DiSC® utvikles for. Verktøyet er deretter normert til den spesifikke kulturen, slik at det er et likt antall personer for hver stil.  I Norge er verktøyet tilpasset den norske arbeidskulturen og det samfunnet vi lever i.

  Les mer om reliabilitet og validitet her.

 • Hvor mange spørsmål må jeg besvare for å gjennomføre verktøyet?

  Antall spørsmål varierer fra person til person, og alle får ikke nødvendigvis akkurat de samme spørsmålene/påstandene. Everything DiSC® har siden 2012 brukt «adaptiv testing», som betyr at det er en interaktiv prosess som tilpasser spørsmålene til hver enkelt respondent, basert på et respondentens tidligere svar. Dette fører også til at ingen rapporter/profiler er like.

 • Hvor lang tid tar besvarelsen, og hvordan får jeg tilgang på rapporten min?

  Det tar ca. 20 minutter å svare på alle spørsmålene. Det kan være små tidsvariasjoner med tanke på hvilket produktspesifikk verktøy man gjennomfører og adaptiv testing.

  Du skal i spørreskjemaet beskrive din egen adferd slik du selv oppfatter deg, med fokus på en adferd du finner naturlig og komfortabel å vise i din jobbsituasjon.

  Rådata til rapporten genereres med en gang du har gjennomført spørreskjemaet, og det vanligste er at du får rapporten utlevert av sertifisert instruktør på en samling, workshop eller ved en tilbakelesing.

 • Hva koster det å bli sertifisert i Everything DiSC®?

  I 2023 er prisen for en sertifisering i Everything DiSC® kr. 24.000. Sertifiseringskurs er unntatt lov om mva. og faktureres uten avgift. § 3-5 (1). I tillegg kommer kostnad for materiell til kr. 4000,- eks. mva.

  Du kan selv velge om å delta på et fysisk kurs over to dager i Trondheim, eller på fire digitale samlinger på teams. Vi tilbyr også bedriftsinterne sertifiseringer ved behov.

 • Hvilke språk finnes verktøyet på?

  Everything DiSC® Jobbprofil finnes på 23 språk pr. januar 2023:

  • Dansk
  • Engelsk (USA & England)
  • Estisk
  • Finsk
  • Fransk
  • Indonesisk (Bahasa)
  • Italiensk
  • Japansk
  • Kinesisk
  • Koreansk
  • Litauisk
  • Maltesisk
  • Norsk
  • Polsk
  • Portugisisk (Brasil)
  • Portugisisk (Europa)
  • Russisk
  • Spansk
  • Svensk
  • Tsjekkisk
  • Tyrkisk
  • Tysk
  • Ungarsk

  Ta kontakt med oss dersom du ønsker at din EPIC-konto skal bli satt opp til å generere rapporter på andre språk enn norsk og engelsk.

 • Må jeg være sertifisert for å bruke Everything DiSC® i utviklingsøyemed/rekruttering?

  Ja. For å jobbe med menneskers adferd og kommunikasjon kreves det opplæring i bruken av verktøyet – med tanke på etisk og god bruk.

  Merk: Du må ikke være sertifisert for å gjennomføre spørreskjema og få din egen rapport, men du bør få informasjon fra sertifisert instruktør om formål, hvordan det skal brukes osv.

 • Hva er EPIC?

  EPIC (Electronic Profile Information Centre) er en passord- og GDPR-beskyttet administrasjonsløsning for å administrere verktøyene Everything DiSC® og The Five Behaviors®.

  En EPIC-konto administreres av en sertifisert Everything DiSC®-instruktør, som har fått nødvendig opplæring i etisk og god bruk av verktøyene. Her kan instruktøren sende ut lenker for å gjennomføre verktøyet, generere ulike rapporter m.m.

  EPIC bruker betalingsenheten «credits» for å generere rapporter. Credits kjøpes av Volo.

 • Hva er The Five Behaviors®?

  The Five Behaviors® er et verktøy for å bygge et sterkt og velfungerende team. Et velfungerende team bør omfavne og mestre fem adferdstrekk:

  • bygge tillit
  • mestre konflikt
  • oppnå forpliktelse
  • vise ansvarlighet
  • fokusere på resultater

  The Five Behaviors®, bygger på The New York Times bestselgerbok innen teamutvikling og ledelse «The Five Dysfunctions of a Team» av Patrick Lencioni. Boka er fortsatt på Amazon nr.1 etter 20 år og flere millioner solgte utgaver.

  Verktøyet passer for deg som ønsker å jobbe systematisk med teamutvikling. Du vil kunne skreddersy prosesser og workshops med utgangspunkt i teamets utviklingsmål.

  Kurset har som mål å lære deg bruken av verktøyet, med måling og tolking av utviklingen i et team.

 • Hvem bruker verktøyene Everything DiSC® og The Five Behaviors®?

  Verktøyene blir brukt av offentlige og private virksomheter i hele 70 land verden over, og over 45 millioner mennesker. I Norge bruker bl.a. NTNU, Miljødirektoratet, St.Olavs og Universitetet i Stavanger verktøyene, samt flere bedrifter som scorer høyt i kåringen «Great Place to Work» som EiendomsMegler 1 Midt-Norge AS, BDO og Norgeshus m.fl.

  Internasjonalt kan blant annet kunder som Microsoft, Honda Motor, KPMG og Nordea nevnes.

  Se våre kundecaser og referanser på verktøyene her.

 • Finnes det Everything DiSC®-verktøy tilpasset forskjellige formål?

  I verktøykassa til Everything DiSC® finnes det flere produktspesifikke verktøy som kan brukes på arbeidsplassen, for medarbeidere, for ledere, for selgere, for rekruttering, for konflikthåndtering osv.  Ved en sertifisering får du tilgang på alle disse verktøyene:

  • Everything DiSC® Jobbprofil
  • Everything DiSC® Ledelsesprofil
  • Everything DiSC® Work of Leaders
  • Everything DiSC® Salgsprofil
  • Everything DiSC® Profil for Produktiv Konflikt
  • Everything DiSC® Agile EQ

  Les er om formål og bruksområder på de ulike verktøyene her.

 • Hvem står bak verktøyet Everything DiSC® og The Five Behaviors®?

  Wiley er i dag et av verdens største og mest velrennomerte kunnskapsforlag, og er ledende innen forskning, utvikling og akademiske publikasjoner. Gjennom Wiley Workplace Learning Solutions står de for distribusjon av Everything DiSC®-verktøyene på verdensbasis. Norske forskningsinstitusjoner, representert ved Unit og i samarbeid med NTNU og SINTEF, har inngått en avtale med Wiley, noe som er et solid kvalitetsstempel av Wiley som aktør.

  Volo AS er Authorized Partner av Everything DiSC® og The Five Behaviors® – Wiley Brands. Gjennom Wiley Workplace Learning Solutions er vi tlknyttet et globalt nettverk av autoriserte partnere som jobber med kompetanseutvikling. Gjennom et nært partnerskap med Wiley, bistår Volo AS aktivt i utvikling, og kontinuerlig kvalitetssikring av verktøyene.

 • Er lagring og bruk av Everything DiSC®/The Five Behaviors® beskyttet?

  All informasjon knyttet til din besvarelse av Everything DiSC® og The Five Berhaviors®-verktøy fra Inscape Publishing, Wiley, behandles konfidensielt. Innhentede opplysninger du gir knyttet til denne besvarelse, blir behandlet ihht. lov og gjeldende krav om personvern og datasikkerhet.

  Les mer i personvernerklæringen.