Vi tar ansvar for miljøet!

Volo AS ble Miljøfyrtårnsertifisert i 2020, og resertifisert i 2023. Dette betyr at vi har innført et miljøledelsessystem og gjennomfører en rekke miljøtiltak.

Vi har valgt ut noen bærekraftsmål som vi jobber daglig med å strekke oss etter (se lengre ned). Vi har blitt mer bevisst på vårt bærekraftansvar og du kan lese mer i vår Miljøpolicy.

Sosial bærekraft – gjennom å styrke relasjonskompetansen

Volo styrker relasjonskompetansen for å gjøre mennesker bedre i møte med hverandre. Dette gjør vi gjennom å levere verktøy og kompetanse som utvikler sunne, helsefremmende og bærekraftige organisasjoner.

Vi ønsker å ta et samfunnsansvar og være bevisst våre valg for et bedre miljø!

Våre bærekraftsmål

Vi har fem målområder i bærekraftarbeidet vårt.
Disse målområdene hjelper oss å sette fokus der vi kan ha størst effekt.

GOD UTDANNING
Vi skaper bedre arbeidsmiljø gjennom å tilføre mennesker ny innsikt og ny kunnskap gjennom sertifisering, opplæring og et utdanningsforløp på våre HR-verktøy.

GOD HELSE
Vi bidrar med å bygge sunne organisasjonskulturer, og fremmer helsefremmende tiltak knyttet til å skape bedre arbeidsmiljø, der sykefravær, stress og destruktive konflikter reduseres.

SAMARBEID FOR Å NÅ MÅLENE
Gjennom vår kompetanse, verktøy og tjenester, utvikler vi relasjonskompetanse og relasjonsferdigheter, og gjør mennesker bedre i møte med hverandre.

MINDRE ULIKHET
Vi bidrar til å skape forståelse og respekt for forskjellighet. Vi ønsker å verdsette ulikhet som en positive ressurs i arbeidsmiljøet. Økt forståelse mennesker imellom skaper tillit og styrker kommunikasjonen.

ANSTENDIG ARBEID OG ØKONOMISK VEKST
Alle medarbeidere skal føle seg sett, verdsatt og respektert. I et arbeidsmiljø hvor vi ivaretar alle medarbeideres behov for utvikling og verdier, og viser respektfull adferd, skapes gode resultater og sunn økonomisk vekst.