Bruk av Everything DiSC®-verktøy bidrar hver dag til å gjøre ledere og ansatte mer effektiv i kommunikasjonen med andre mennesker.

Refleksjonsverktøyet brukes av blant annet HR-personell, ledere, coacher og profesjonelle konsulenter, og er normert for norsk språk og kultur. Verktøyet gir:

 • Økt innsikt og forståelse for egen og andres adferd
 • Økt bevissthet rundt motivasjonsfaktorer, styrker og svakheter
 • Et felles begrepsapparat for trening og utvikling

Hva er Everything DiSC®?

I hverdagen er vi avhengige av å kommunisere med forskjellige mennesker for å nå våre mål.  Skal du fremstå med en effektiv adferd og kommunikasjon, krever dette innsikt om deg selv og menneskene du skal kommunisere med – hva skaper fremdrift og hva skaper motstand?

Innsikt er imidlertid ikke nok. Du må også trene på tilpasning av din adferd og kommunikasjon. Til dette trenger du et treningsverktøy som er lettfattelig, effektivt, og ikke minst tilpasset den kulturen og det samfunnet vi lever i – Everything DiSC®.

Everything DiSC® er et refleksjonsverktøy for livslang læring og utvikling, knyttet til adferd og kommunikasjon, og benyttes uavhengig av jobbrolle og organisasjonsnivå.

Everything DiSC® Workplace (engelsk versjon) er DNV-sertifisert.

Everything DiSC®-modellen

Everything DiSC®-modellen beskriver fire grunnleggende adferdsstiler: D, i, S og C. Alle stiler og prioriteringer har samme verdi, og vi er alle en kombinasjon av alle 4 stiler.

 • Adferdsstilen D (dominerende): prioriterer og verdsetter resultater, handling og utfordring.
 • Adferdsstilen i (influerende): prioriterer og verdsetter entusiasme, handling og samarbeid.
 • Adferdsstilen S (stødig): prioriterer og verdsetter støtte, samarbeid og stabilitet.
 • Adferdsstilen C (kvalitetssøkende): prioriterer og verdsetter nøyaktighet, utfordring og stabilitet.

Vi er alle en blanding av de fire grunnleggende stilene, men hver enkelt får en punktplassering i modellen som viser hvor vi er aller mest komfortable – vår hjemmebane! Alle har en helt unik adferdsprofil med forskjellige stiler og prioriteringer – og ingen adferdsstil er bedre eller dårligere enn en annen.

Formålet med verktøyene er å styrke relasjonskompetansen, og gjøre mennesker bedre i møte med hverandre – til å tilpasse og være smidige. Vi snakker ikke om merkelapper, kategoriseringer, diagnoser, personlighetstester eller fasiter, men om verktøy som skaper innsikt – egnet for refleksjon, dialog, utvikling og trening.

Forskning og kvalitetssikring

Everything DiSC® er et anerkjent og forskningsbasert verktøy, med et av verdens største og velrenommerte kunnskapsforlag i ryggen. Wiley står bak distribusjonen av verktøyene og er ledende innen forskning, utvikling og akademiske publikasjoner.

Everything DiSC® benytter Adaptiv testing, og har en test-retest reliabilitet som viser at verktøyet produserer like resultater over tid. Reliabilitetskoeffisienten er på .86 (Cronbacks Alpha) som er likt de mest respekterte akademiske forskningsrapportene som publiseres i verden. I tillegg scorer verktøyet høyt på validitet, og er normert for norsk språk og arbeidskultur.

I verktøykassen til Everything DiSC®

Som sertifisert instruktør i Everything DiSC®, vil du få tilgang på en verktøykasse med ulike verktøy – til ulike formål. Ta kontakt dersom du er i tvil om hvilket verktøy du ønsker å bruke.

Everything DiSC® Jobbprofil

Basisverktøyet i verktøykassen med et stort bruksområde.

Verktøyet kan benyttes av alle i en organisasjon, uavhengig av tittel eller rolle, for å bygge gode og effektive relasjoner, og for å forbedre kvaliteten på arbeidsplassen.

Medarbeiderutvikling, karriereutvikling, bygge gode team, jobbe med kultur, samtaleverktøy innen rekruttering m.m.

Last ned eksempelrapport

Everything DiSC® Ledelsesprofil

Verktøyet har som formål å lære lederen til å få det beste ut av sine medarbeidere.

Lederen lærer å lese sine medarbeideres adferdsstiler, og får innsikt i hvordan tilpasse egen adferd for å lede andre mer effektivt.

Lære om å bli dyktigere i å delegere, styre, motivere og utvikle forskjellige medarbeidere med ulike prioriteringer og motivasjonsfaktorer.

Last ned eksempelrapport

Everything DiSC® Work of Leaders

Work of Leaders handler om beste praksis innen ledelse. Innsikt om adferdsstil og prioriteringer som leder og hvordan dette påvirker følgende:

 • Hvordan skape en visjon
 • Hvordan bygge tilslutning for visjonen
 • Hvordan ivareta gjennomføring

Verktøyet egner seg også for spennende refleksjoner i en ledergruppe.

Last ned eksempelrapport

Everything DiSC® Salgsprofil

Verktøyet hjelper selgere med å kommunisere mer effektivt med forskjellige kunder – dette gjennom å:

 • Forstå egen salgsstil
 • Forstå kundens kjøpsstil
 • Tilpasse salgsadferd til kundens kjøpsstil

Dette vil imøtekomme behov for effektiv kommunikasjon, og gi resultater!

Last ned eksempelrapport

Everything DiSC® Profil for Produktiv Konflikt

Verktøyet omgjør ubehagelige møter til sterkere relasjoner, med å hjelper deltakerne med å forbedre selvbevisstheten rundt konfliktadferd.

I stedet for å fokusere på en trinnvis prosess for konfliktløsning, hjelper Profil for Produktiv Konflikt med å legge bånd på ødeleggende adferd, slik at konflikter kan bli mer produktive, og til syvende og sist forbedre resultater og relasjoner på arbeidsplassen.

Last ned eksempelrapport

Everything DiSC® Agile EQ

Verktøyet (kun på engelsk språk) hjelper med å utvikle emosjonelle intelligens og evne til å være smidig.

Det hjelper å forstå tankegangen til emosjonell intelligens som kommer naturlig, og hvordan “strekke seg” til de tankesettene som er utenfor komfortsonen.

Gir mulighet til å tilpasse forskjellige situasjoner en står overfor. Les mer her.

Last ned eksempelrapport


Ulike støtterapporter i verktøykassen til Everything DiSC®

Tilleggsrapport for instruktør

(Supplement for Facilitators)

Gir instruktør og sluttbruker nyttige og detaljerte tilleggsopplysninger. Bidrar til en rikere og mer nyansert dialog og refleksjon respondentens Everything DiSC®-stil, inkludert uventede elementer.

Last ned eksempelrapport

Sammenligningsrapport

(Comparison Report)

Kan genereres mellom 2 respondenter for å illustrere deres likheter og ulikheter. Rapporten har mange bruksområder og har som formål å styrke relasjon og samarbeide mellom de 2 respondentene.

Last ned eksempelrapport

Teamkart

(Teamview)

Gir instruktør en oversikt over de ulike adferdsstilene til hver av deltakerne.
Kan brukes for å forberede egen workshop, innsikt om gruppesammensetningen osv.

Last ned eksempelrapport

Gruppekulturrapport

(Group Culture Report)

Gir innsikt om og avdekker en gruppe, eller et teams kultur. Utforsker fordelene og ulemper, styrker og utviklingsområder.
Rapporten gir innsikt om hva gruppen verdsetter og prioriterer, og hvilken effekt dette har på medlemmene. Inneholder ikke navn.
Kun på engelsk språk.

Last ned eksempelrapport

Fasilitatorrapport

(Facilitator Report)

Gir innsikt om og avdekker en gruppe, eller et teams kultur. Utforsker fordelene og ulemper, styrker og utviklingsområder.
Rapporten gir innsikt om hva gruppen verdsetter og prioriterer, og hvilken effekt dette har på medlemmene. Inkluderer navn og adferdsstiler på gruppens deltakere.
Kun på engelsk språk.

Last ned eksempelrapport

Gruppekulturposter

(Group Poster)

Kan genereres ut sammen med Gruppekulturrapporten og Fasilitatorrapporten.

Det er en grafisk fremstilling av de ulike punktplasseringene i en gruppe. Her vises ikke navn, kun punktplasseringene.

Last ned eksempelrapport