Kvalitetssikret og forskningsbasert verktøy med Everything DiSC®

Everything DiSC®-verktøy fra Wiley er forskningsbaserte verktøy egnet for refleksjon, dialog, utvikling og trening. Det er utviklet for å få økt innsikt og forståelse for egen og andres adferd, for å utvikle mer effektive relasjoner med hverandre.

Everything DiSC®-verktøy:

 • er utviklet for å kunne brukes av rådgivere, coacher, HR-personell, organisasjonspsykologer og ledere for å bygge styrke i alle deler av en organisasjon.
 • har et universelt og nøytralt språk, med et begrepsapparat for å kunne forklare synlig adferd og kommunikasjon.
 • er lett forståelig og har en oppbygging gjør det også mulig å jobbe med mange mennesker samtidig i en prosess.
 • er validert og oversatt til 23 ulike språk, inkludert norsk.
 • er i Norge tilpasset den norske arbeidskulturen og det samfunnet vi lever i.

DNV-sertifisert som verktøy for utvikling på arbeidsplassen

Everything DiSC® Workplace (engelsk versjon) mottok i august 2020 en DNV-sertifisering som et verktøy for utvikling på arbeidsplassen.

Sertifiseringen viser at verktøyet er i samsvar med EFPA’s (The European Federation of Psychologists’ Association ) standarder og kan brukes til utviklingsformål.

Gjennom en slik sertifisering forsikrer DNV at verktøyet tilfredsstiller internasjonale anerkjente kriterier for kvalitet.

Les mer

EFPA, The European Federation of Psychologists’ Association, har utviklet en gjennomprøvd «Test Review Model» for å gi en grundig og standardisert gjennomgang av psykologiske vurderingstester. Disse hjelper organisasjoner, rådgivere og sluttbrukere med å ta faktabaserte beslutninger om kvalitet og nytteverdien av et verktøy.

DNV, Det Norske Veritas, er et godkjent organ som jobber med kvalitetssikring og risikohåndtering, og har nå sertifisert Everything DiSC Workplace® (engelsk versjon) i henhold til EFPA’s standarder.

Denne DNV-sertifiseringen er nok et kvalitetsstempel for Everything DiSC®. Gjennom en slik sertifisering forsikrer DNV at verktøyet tilfredsstiller internasjonale anerkjente kriterier for kvalitet.

Hva betyr dette for deg som sertifisert Everything DiSC®-instruktør?

 • Jeg får enda en bekreftelse på at jeg jobber med verktøy som er av god kvalitet
 • Jeg vil få lettere aksept av mine kolleger/kunder til å benytte verktøyet
 • Kombinasjonen av en sertifisering og kvalitetssikrede verktøy sikrer effekt og utbytte når jeg benytter verktøyene

Hva betyr dette for de organisasjonene som benytter Everything DiSC®?

 • Å sette kvalitet i høysetet, påvirker kultur og omdømme
 • Stor grad av tillit til verktøyene og bruksområdene fra medarbeidere
 • Det er enklere å ta strategiske valg om bruk av verktøy av høy kvalitet, og som vil gi effekt over lang tid

Bakgrunn og historikk

Teorien bak DiSC®-modellen ble første gang beskrevet i William M. Marston`s bok «Emotions of normal people» i 1928, der han fokuserte på menneskers følelser og adferd i samspillet med verden omkring. Det er viktig å bemerke at boken omhandler Marston`s teorier og DISC-modell, og ikke verktøyet DiSC®. Han frembrakte en modell for å forstå og beskrive menneskelig adferd, han utviklet aldri et verktøy for å måle denne adferden.

Ut i fra denne modellen har det blitt utviklet mange analyser, verktøy, tester og modeller gjennom årene. Det med stor variasjon i kvalitetssikring, forskning, normering og validering.

Det er fra Marston’s interpersonelle sirkel, «The circumplex model», Wiley har hentet grunnlaget for videreutvikling av Everything DiSC®-modellen og Everything DiSC®-verktøy.

Modellen er gjennom tiden blitt ytterligere utforsket, bearbeidet og kvalitetssikret, slik at den nyeste viten og forskning er integrert. Det er denne forskningen og de nye generasjoner Everything DiSC®-verktøy som skiller det fra andre verktøy. Det er viktig å skille mellom teorier og modeller konstruert i 1928, og nyere utviklede modeller og valide, kvalitetssikrede og forskningsbaserte verktøy som benyttes i dag.

Vi jobber med verktøy for utvikling av adferd og kommunikasjon – ikke tester!

Forskning og utvikling – tidslinje

1928

William M. Marston observerte at menneskers adferd varierte med omgivelsene, og utviklet en modell. Han beskrev fire primære adferdsstiler: Dominance (D), Inducement (I), Submissive (S) og Compliant (C).

1940-årene

Walter V. Clarke​ utviklet det første verktøyet basert på Marstons teori– «the Activity Vector Analysis» (AVA), basert på beskrivelser man identifiserte som sanne om seg selv.

1950-årene

John P. Cleaver​ videreutviklet en versjon av AVA som de kalte «Self-Discription», som ble til et spørreskjema med 24 obligatoriske spørsmål, der deltakerne måtte velge hva som passet mest og minst med dem.

1970-årene

1.generasjon DiSC®-verktøy

John Geier og Dorothy Downey​ brukte «Self-Discription» til å skape «Personal Profile System» (PPS), der Geier samlet adferdsbeskrivelser etter hundrevis av intervju med mennesker. Han ga rikere beskrivelser til 15 adferder som ble kjent som klassiske adferdsprofiler. I 1994 ble en oppdatert versjon av verktøyet utviklet, i dag kjent som DiSC® Classic. John Geier grunnla Performax Systems International, som ble Carlson Learning Company. Senere oppkjøpt av Inscape Publishing, som nå en del av Wiley.

2000-tallet

2.generasjon DiSC®-verktøy

Fra graf til punkt: Tradisjonelt presenteres DiSC®-modellen som en graf, men eksperter utvikler stadig nye metoder som forenkler modell og verktøy og gjør dem mer intuitive og relevante. I stedet for å lære om fire ulike skalaer, lærer deltakerne nå om én integrert sirkelmodell.

2007-2024

3.generasjon Everything DiSC®-verktøy

DiSC® Classic blir Everything DiSC® i 2007. Flere verktøy fra Everything DiSC® blir lansert og stadig utviklet, verktøy for jobbprofil, ulike ledelsesprofiler, salgsprofil, konstruktiv konflikt etc. Dette innebærer også utvikling av nye rapporter (grupperapport, sammenligningsrapport, tilleggsrapport m.m.), validering og oversettelser, og adaptiv testing som ble lansert i 2012.

Kontinuerlig forskning og utvikling

DiSC® har blitt forsket på og analysert i over 40 år. Teknologien har utviklet seg, og det har DiSC®-verktøy også. Den nye generasjonen Everything DiSC®-verktøy bruker avanserte metoder og algoritmer for å analysere respondentenes svar og gi tilbakemeldinger så presist som mulig.

I Everything DiSC®-verktøy reflekterer man over fire primære adferdsstiler, åtte adferdsskalaer, 12 adferdskombinasjoner, tilleggsprioriteringer, samt uventede elementer for den primære adferdsstilen. Ingen merkelapper, kategoriseringer eller diagnoser.

Spennende og viktig selvinnsikt for dialog, refleksjon, samtale, utvikling og trening.

Adaptiv testing

Everything DiSC® har siden 2012 benyttet Adaptiv testing (AT), som er en interaktiv prosess som endrer spørreskjemaet underveis, basert på respondentens tidligere svar. Denne prosessen gjør valg av adferdsstil og punktplassering mer nøyaktig. Antall spørsmål vil derfor variere fra respondent til respondent.

Inkonsekvente respondenter kan motta flere spørsmål (utvidet element), og dersom dette ikke gir tilstrekkelig klarhet om en persons stil, vil det til slutt stilles «Tie-break»-spørsmål for å fastslå den endelige tildelingen av stil. Dette avgjøres med å bruke en firepunktsskala med «tvunget valg» svarmuligheter.

Reliabilitet

Reliabilitet – måler verktøyet på en måte som gjør at det er konsistent og stabilt?

Everything DiSC®-verktøy har en test-retest reliabilitet som viser at verktøyet produserer like resultater over tid. Reliabilitetskoeffisienten er på .86 (Cronbacks Alpha) som er likt de mest respekterte akademiske forskningsrapporterne som publiseres i verden. Forskere bruker retningslinjer som sier at koeffisienter over .80 er sett på som “veldig bra”.

 I tillegg ser vi på “Internal Reability” (aka. Internal Consistency) som måler hvorvidt forskjellige valgte tema, uttrykk og ord måler samme sak. Cronbacks Alpha blir også brukt for å evaluere dette, der skalaen til Everything DiSC®-verktøyet viser “good-to-excellent internal consistency”, der gjennomsnittet på de ulike prøvene er .87 og .83

Validitet

Validitet – måler verktøyet det det sier at det måler? (dvs. adferd jfr. DiSC®-teorien?​)

Everything DiSC®-verktøyet blir målt på et høyt teoretisk nivå med “Construct Validity” som spør om verktøyet måler og gjenspeiler teorien i DiSC®-modellen. Her brukes Scale Intercorrelations som får frem en korrelasjon mellom D, i, S, C, samt Multidimensional Scaling som er en statistisk metode som gir et visuelt bilde av forholdet mellom ulike skalaer (f.eks. D i forhold til S).

I tillegg måles alle sider ved en modell (Content Validity), og om respondenten kjenner seg igjen når en leser egen rapport (Face Validity).

Korrelasjon med anerkjente psykometriske teorier og modeller

Den forskning og dokumentasjon Wiley har jobbet med viser blant annet følgende korrelasjon med anerkjente psykometriske teorier og modeller:

The Big Five – The Five Factor Model of Personality:  Everything DiSC®-modell viser en moderat korrelasjon med to av faktorene i The Big Five, henholdsvis extraversion og agreeableness.

NEO™-PI-3: Everything DiSC®-modell viser en moderat korrelasjon mellom både moderate-fast paced dimensjon og skeptical-accepting dimensjon.

The Myers-Briggs Type Indicator – MBTI: Everything DiSC®-modell viser en sterk korrelasjon mellom med “ekstrovert” og “introvert”, samt en moderat korrelasjon mellom “thinking” og “feeling”.

Normering

For ethvert gitt språk er retningslinjene utviklet ved å bruke et utvalg av personer hvis morsmål er språket Everything DiSC® utvikles for. Verktøyet er deretter normert til den spesifikke kulturen, slik at det er et likt antall personer for hver stil.  I Norge er verktøyet tilpasset den norske arbeidskulturen og det samfunnet vi lever i. Vi kan vise til de norske valideringsresultatene fra forskningen utført på verktøyene Everything DiSC® Workplace – Jobbprofil og Everything DiSC® Work of Leaders. Les mer om normgruppene, oversettelsesprosessen og den norske valideringen i disse rapportene:

Les mer i forskningsrapportene:

Om Wiley

Wiley er i dag et av verdens største og mest velrennomerte kunnskapsforlag, og er ledende innen forskning, utvikling og distribusjon av den nye generasjonen Everything DiSC®-verktøy på verdensbasis. Wiley har spesialisert seg innenfor akademiske publikasjoner, og har i flere år utgitt bøker, publikasjoner og arbeidene til blant annet flere Nobels prisvinnere. I Norge er mye av litteraturen og bøkene knyttet til pensum på universiteter og høyskoler utgitt av Wiley.

Volo AS er Authorized Partner av Everything DiSC® og The Five Behaviors® – Wiley Brands. Gjennom Wiley Workplace Learning Solutions er vi tilknyttet et globalt nettverk av autoriserte partnere som jobber med kompetanseutvikling. Gjennom et nært partnerskap med Wiley, bistår Volo AS aktivt i utvikling, og kontinuerlig kvalitetssikring av verktøyene. Volo AS har mottatt utmerkelsen Diamond Award fra Wiley 12 år på rad for vårt arbeid med verktøyene i Norge.