7 grunner til at emosjonell intelligens er en av de viktigste jobbferdighetene

Ifølge World Economic Forum’s Future of Jobs Report, vil emosjonell intelligens bli én av topp 10 viktigste jobbferdighetene i 2020.  

Bevisstheten om at emosjonell intelligens er en viktig jobbferdighet, og i noen tilfeller faktisk forbigår teknisk evne, har vokst de siste årene. Allerede i 2011, i en karriereundersøkelse der mer enn 2600 rekrutteringsansvarlige og HR-personell deltok, uttalte 71% at de foretrakk emosjonell intelligens fremfor IQ hos en ansatt. 75% uttalte at det var en større sannsynlighet for å velge en kandidat med høy emosjonell intelligens, og 59% hevdet de ville gi opp en kandidat med høy IQ, men med lav emosjonell intelligens. Men først:

Hva er emosjonell intelligens?

Emosjonell intelligens (EQ) er å være mellommenneskelig klok. Det handler kort fortalt om måten vi oppfatter, identifiserer, forstår og håndterer følelser på. Det er ulike måter å være emosjonell intelligent. Noe kommer naturlig, mens noe må jobbes med. Vår emosjonelle intelligens er ikke satt, men med å utvikle den kan man forbedre interaksjoner, produktivitet og resultater.  

Så hvorfor verdsettes emosjonell intelligens så høyt blant bedrifter og organisasjoner? Her lister vi opp de syv viktigste grunnene til at kandidater med høy emosjonell intelligens er verdifulle.

1. De kan håndtere press på en sunn måte

Det å takle arbeidspress og fungere godt i en stressende arbeidshverdag, krever en evne til å håndtere våre egne følelser. Mennesker med høyere nivå av emosjonell intelligens er bevisste på deres indre termometer og kan derfor også håndtere eget stressnivå på en bedre måte. De har ofte ha en velutviklet mestringsmekanisme og et sunt støttesystem som fungerer effektivt, selv i tøffe situasjoner. Den økende graden av endring på arbeidsplassen fører sannsynligvis til mer arbeidsrelatert stress, og verdien  styrkes til de som klarer å håndtere dette på en sunn måte.  

2. De forstår og samarbeider godt med andre

Teamarbeid blir stadig viktigere på arbeidsplassen, og de som er i stand til å forstå og samarbeide godt med andre, blir mer ettertraktet. De har ferdigheter som gjør det lettere å bygge relasjoner med et mangfold av ulike mennesker på tvers av kulturer og bakgrunn. Det er en ressurs på en økende globalisert arbeidsplass.

3. De er gode lyttere

Alle vil bli hørt og forstått. Evnen til å lytte godt etter og respondere til andre er avgjørende for å utvikle sterke relasjoner på arbeidsplassen. Mange av oss er imidlertid ikke så gode til å lytte godt til hva andre sier. Siden mennesker med høy emosjonell intelligens har en evne til å forstå andre, er de i en bedre posisjon til å legge sine egne følelser og ønsker til side, og ta hensyn til andre. Deres evne til å være oppmerksom på andres følelser, gjennom tonefall og kroppsspråk, kan komme til nytte i teamsammenhenger. 

4. De er åpne for tilbakemeldinger

Åpne, rettidige og ærlige tilbakemeldinger er avgjørende for jobbprestasjoner. Mennesker som har utviklet en høy emosjonell intelligens er mindre defensive og mer åpne for tilbakemeldinger, spesielt dersom det involverer forbedringsområder. Deres høye grad av selvtillit lar dem se positivt på områder de kan gjøre det bedre, i stedet for å ta tilbakemeldinger personlig. 

5. De er empatiske

Samarbeid presenterer ikke bare logistiske problemer, det kan også handle om å ta hensyn til andres følelser. Mennesker med høy emosjonell intelligens har evnen til å være følsom og oppmerksom på andres behov for å bygge tillit og samhørighet. Dette gjør at medarbeiderne kan fokusere på selve oppgaven, og ikke bli forstyrret eller bli trukket inn i interne krangler eller problem. Deres følsomhet for andres behov fungerer som et smøremiddel som hjelper teamet til å samarbeide.  

6. De setter eksempel til etterfølge

Mennesker med høy emosjonell intelligens blir ikke stresset når ting ikke går etter planen. Deres evne til å komme overens med andre mennesker gjør det mer sannsynlig at det legges merke til og etterlignes av andre. Derfor er høy emosjonell intelligens en nøkkel til å påvirke medarbeidere i en organisasjon, uansett tittel. Evnen til å heve seg over daglige irritasjoner gir mennesker med høy emosjonell intelligens respekt fra overordnede, så vel som fra kolleger.  

7. De tar gjennomtenkte og grundige avgjørelser

På grunn av deres evne til å se ting tydelig fra andres synspunkt, er mennesker med høy emosjonell intelligens i stand til å gjøre gode vurderinger om hvordan deres beslutninger vil påvirke andre. Ikke bare resulterer dette i bedre avgjørelser generelt, men det hjelper også å håndtere skadeomfanget dersom noen beslutninger fører til negative konsekvenser. Å kunne bedømme konsekvensene av egne valg, lar mennesker med høy emosjonell intelligens oppføre seg mer offensivt.  

Mennesker som viser en evne til å tilpasse seg endring, håndtere egne følelser, og jobbe godt sammen med et mangfold av ulike mennesker, er allerede verdifulle på de fleste arbeidsplasser. Men med endringer og press som øker på arbeidsplassen, vil de bli mer ettertraktet enn noen gang. 

Nylig lanserte Wiley verktøyet Everything DiSC® Agile EQ, som hjelper deg med å utvikle din emosjonelle intelligens og din evne til å være smidig. Jo mer innsikt du får om dette, desto mer smidig blir du og kan tilpasse deg for å imøtekomme behovene i enhver situasjon.

Everything DiSC® hjelper deg å forstå tankegangen til emosjonell intelligens som kommer naturlig til deg, og hvordan strekke deg til de tankesettene som er utenfor komfortsonen. Det å lære seg å strekke seg til ulike tankesett, gir mulighet til å tilpasse forskjellige situasjoner en står overfor.

Ta gjerne kontakt med oss dersom du er interessert i å vite mer om dette verktøyet.